Kiedy zakłada się Niebieską Kartę?

Dłoń zakrywająca twarz

Przemoc domowa to jeden z najczęściej spotykanych problemów w rodzinach. Niektóre osoby boją się zgłaszać, że w ich domach dochodzi do aktów przemocy. W tym celu powstała Niebieska Karta, której zadaniem jest ochrona ofiar. Kiedy zakłada się ten dokument? Jak wygląda procedura uruchomienia Niebieskiej Karty?

Czym jest Niebieska Karta?

Niebieska Karta to określenie na specjalną procedurę. Pierwszy raz została ona wprowadzona w 1997 roku. Jest to dokument wypełniany przez funkcjonariuszy policji, kiedy stwierdzą oni, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Niebieska Karta dokumentuje wszelkie tego rodzaju zdarzenia, może być dowodem w sprawach sądowych. Procedura ta może zostać rozpoczęta podczas zdarzenia lub osobiście na posterunku policji. Prawo do założenia Niebieskiej Karty mają też ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia. Procedurę przyznawania Niebieskiej Karty wyjaśnia serwis www.rodzinarodzinie.pl, aby taki dokument założyć, nie jest wymagana zgoda osoby dotkniętej przemocą. Warto dodać, że nie jest to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jest to informacja dla policji, że w danym domu dochodzi do przemocy fizycznej lub psychicznej.

Dłoń zakrywająca twarz

Niebieska Karta – kiedy jest zakładana?

Niebieską Kartę zakłada się wtedy, kiedy w rodzinach dochodzi do aktów przemocy. Za takie uważa się działania narażające wspólnie zamieszkujących członków rodziny na utratę życia lub zdrowia, ale nie tylko. W grę wchodzi także naruszenie godności, wolności, nietykalności cielesnej, przyczynienie się do cierpienia i krzywd moralnych, psychicznych.

Konsekwencje założenia Niebieskiej Karty

Uruchomienie procedury oznacza powołanie zespołu, który wdroży odpowiednie działania, aby pomóc osobom pokrzywdzonym. Formy tej pomocy są konsultowane z członkami rodziny, co do których stosowana jest przemoc. Takie osoby są zapraszane na spotkanie ze specjalistami, którzy wypełniają kolejną część Niebieskiej Karty i konsultują, jaka pomoc byłaby odpowiednia. Najczęściej jest to monitoring sytuacji rodzinnej, którym zajmuje się regularnie dzielnicowy lub pracownik socjalny, wsparcie prawne, materialne, psychologiczne. Na rozmowę wzywana jest także osoba, co do której jest podejrzenie, że stosuje ona przemoc. Wówczas padają pytania o poprzednią karalność, nadużywanie alkoholu, leków, substancji psychoaktywnych, dozór kuratora itp. Specjaliści mogą złożyć wniosek do sądu o uruchomienie leczenia odwykowego w przypadku osób, które nadużywają używek.

Chociaż procedura Niebieskiej Karty nie jest równoznaczna z zawiadomieniem popełnienia przestępstwa, zgromadzona dokumentacja może być wykorzystana jako dowód, kiedy ofiara przemocy zdecyduje się na ukaranie oprawcy. Często takie zaświadczenia są pomocne także w sprawach rozwodowych, kiedy ma zostać udowodniona wyłączna wina jednej strony. Niebieska Karta jest więc formą ochrony osób, które są narażone na przemoc, ale i zabezpieczeniem na przyszłość, jeśli konieczne będzie podjęcie radykalnych kroków w sądzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.