Jak kupić obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne na GPW

Inwestowanie w obligacje korporacyjne, czyli w papiery dłużne przedsiębiorstw staje się coraz popularniejszą formą lokowania środków finansowych.  Szczególny wzrost zainteresowania inwestowaniem w obligacje nastąpił po 2009 roku, kiedy to wystartowała na Giełdzie Papierów Wartościowych platforma obrotu obligacjami Catalyst.

Co to obligacje korporacyjne?

Sama obligacja jest to dług, który jest papierem wartościowym, emitowanym przed dany podmiot i w którym emitent oświadcza, że podejmuje się spełniania świadczeń na rzecz obligatariusza, którego jest dłużnikiem. Mówiąc prościej, jest to pewna forma pożyczki, gdzie emitentem jest pożyczkobiorca a obligatariusz pożyczkodawcą. Natomiast opisywane tu obligacje korporacyjne (https://bestcapital.pl/jak-inwestowac-w-obligacje-korporacyjne-aspekty-formalne-i-techniczne/) to nic innego jak papiery dłużne emitowane przez spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Obligacje korporacyjne na GPW

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Na chwilę obecną istnieją trzy sposoby inwestowania na rynku obligacji korporacyjnych. Jest to kupno jednostek funduszu inwestującego w obligacje przedsiębiorstw, kupno obligacji na rynku pierwotnym od emitenta bądź kupno na rynku wtórnym już istniejących obligacji. Każdy z tych sposobów zostanie pokrótce omówiony.

Obligacje korporacyjne, a fundusz inwestycyjny

Po pierwsze, nie każdy inwestor wie, iż nie trzeba kupować obligacji bezpośrednio od emitentów tych obligacji. Można to zrobić poprzez fundusze inwestycyjne, które zajmują się inwestowaniem zgromadzonych w nich środków. Fundusze inwestycyjne mając do dyspozycji większe kwoty do inwestowania niż przeciętny inwestor budują portfel obligacji spółek o różnym stopniu ryzyka i różnej dochodowości, co z założenia ma obniżyć ryzyko inwestycyjne całego portfela.  Zaletą tej metody jest przede wszystkim niska bariera wejścia, która można wynieść nawet 100 zł. Minusem są opłaty jakie należy ponieść: koszty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie aktywami. Inwestor nie ma także kontroli nad sposobem zarządzania kapitałem – fundusze często oprócz zakupu obligacji do portfela kupują także papiery o zupełnie innym poziomie ryzyka czy dochodowości. Takie rozwiązanie (zakup jednostek funduszy inwestycyjnych) zostało stworzone dla osób, które nie znają się na rynku, a jednak chciałaby zainwestować pieniądze na rynku obligacji.

Zakup obligacji na rynku pierwotnym

Kolejną możliwością jest zakup obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym. W tym przypadku obligacje kupuje się od emitenta po wartości nominalnej,. Do dnia wykupu emitent zobowiązany jest do wypłacania odsetek na rzecz wierzyciela, a w terminie wykupu następuje zwrot kapitału. W okresie między zakupem obligacji a dniem wykupu obligacjami można handlować. Jeśli są notowane na rynku Catalyst to za pośrednictwem rachunku maklerskiego, a jeśli nie są notowane na Catalyst to można sprzedać obligacje zwykłą umową kupna-sprzedaży.

Są dwie możliwości zakupu obligacji na rynku pierwotnym. Pierwsza to udział w emisji publicznej obligacji. Oferta takich obligacji jest powszechnie reklamowana i dostępna dla każdego zainteresowanego.  Druga możliwość to udział w ofercie prywatnej obligacji. Tu dostęp do oferty zakupu jest ograniczony ponieważ emitent ofertę objęcia obligacji może przedstawić maksymalnie 149 inwestorom. Wtedy posiłkuje się współpracą z firmami doradczymi, które takich inwestorów skupiają. Zatem aby nabyć obligacje w ofercie prywatnej trzeba zapisać się do takich firm jako inwestor zainteresowany nabyciem obligacji korporacyjnych.

Rynek wtórny obligacji korporacyjnych

Ostatni sposób polega na zakupie obligacji już istniejących. Obligacje mogą być notowane na platformie Catalyst bądź nie są notowane nigdzie. Jedne i drugie można kupić w obrocie wtórnym.

Na rynku Catalyst w każdy dzień roboczy można swobodnie sprzedawać i nabywać obligacje, a ich cena zależy od tzw. swobodnej gry rynkowej. Oznacza to, że jeśli na rynku przeważają kupujący to cena obligacji rośnie, a jeśli sprzedający to maleje. W tym przypadku niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim.

Gdy obligacje nie są notowane na platformie Catalyst wtedy można je kupić bądź sprzedać podpisując zwykłą umowę kupna-sprzedaży i zgłaszając sprzedaż do Emitenta tych obligacji. Może być tak, że emitent obligacji wynajmuje dom maklerski do prowadzenia rejestru wyemitowanych obligacji. Wtedy wszelkie sprawy związane z wypłatą odsetek czy zmianą właściciela obligacji są załatwiane przez ten dom maklerski.

Gdy chcemy kupić obligacje w ofercie publicznej bądź obligacje już notowane na Catalyst musimy posiadać rachunek maklerski. Należy zaznaczyć, że zazwyczaj podstawowe funkcje rachunku inwestycyjnego są darmowe.


Jak widać, możliwości inwestycji jest całkiem dużo i żaden inwestor nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem dobrego dla siebie sposobu. Warto też pamiętać, żeby przed zakupem obligacji sprawdzić, jakie niosą za sobą ryzyko.

komentarze: 2

  1. Dobrze wytłumaczone. Od jakiegos czasu myśle nad tym jak inwestować pieniadze, a obligacje korporacyjne wydaja się w sam raz dla mnie. Będe zgłębiał temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.