Wniosek o upadłość konsumencką – co powinien zawierać, gdzie złożyć?

pustka w kieszeniach

W przypadku zaistnienia niewypłacalności dłużnika, możliwe jest ogłoszenie jego upadłości konsumenckiej i tym samym redukcja lub umorzenie jego zobowiązań. Co trzeba zrobić, aby przeprowadzony został taki proces?

Kto może zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez samego dłużnika – i tak się właśnie dzieje w większości przypadków. Jednak w określonych sytuacjach również wierzyciel może ją ogłosić. Ma on prawo wnioskowania o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, również po tym, jak zaprzestała ona już prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze rok od wykreślenia z rejestru lub od dnia zaprzestania prowadzenia działalności, jeśli osoba ta nie dopełniła obowiązku zgłoszenia we właściwym rejestrze.

wypisywanie dokumentów

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość? Obowiązują ściśle określone procedury, według których upadłość konsumencka musi zostać poprzedzona stosownym wnioskiem – o czym przeczytasz na blogu upadłośćkonsumencka.com.pl. Co powinien zawierać taki dokument?

We wniosku musi znajdować się oznaczenie sądu, do którego jest on skierowany. Trzeba podać jego nazwę i rodzaj, nazwę i numer wydziału oraz miejscowość, w której ma on swoją siedzibę. Następnie należy podać dane identyfikujące dłużnika, a więc jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL.

We wniosku musi też znaleźć się oznaczenie rodzaju pisma. Chodzi o jego odpowiednie zatytułowanie, pozwalające wstępnie określić cel jego złożenia. Każde pismo skierowane do sądu musi zawierać również osnowę wniosku – tą nazwą określa się merytoryczną treść dokumentu, definiującą zamiar osoby, która go składa.

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać uzasadnienie. W jego treści trzeba wskazać zaistnienie przesłanek, które są warunkiem jego pozytywnego rozpatrzenia – należy wskazać istnienie przynajmniej jednego wierzyciela i przedstawić okoliczności, których zaistnienie stało się przyczyną powstania niewypłacalności.

W piśmie musi się także znaleźć pełny i aktualny wykaz majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną jego składników, do tego należy wskazać miejsca, w których owe składniki się znajdują – podany musi być ich dokładny adres.

To jeszcze nie wszystko. We wniosku należy umieścić spis wszystkich wierzycieli dłużnika. Każdy z nich powinien być dokładnie oznaczony ze wskazaniem, jaką wysokość ma przysługujące mu zobowiązanie i kiedy minął termin zapłaty. Wierzytelności sporne również powinny być wskazane – przy każdej należy zaznaczyć zakres, w jakim dłużnik kwestionuje jej istnienie.

Do wniosku załączona powinna być lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika łącznie z datami ich ustanowienia – dotyczy to szczególnie hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych. Do dokumentu załączone musi być również oświadczenie, że nie ma przesłanek do jego oddalenia wskazanych w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Wniosek oczywiście musi być podpisany przez dłużnika lub jego przedstawiciela ustawowego. Do wniosku dołączony powinien być jego odpis – po ogłoszeniu upadłości trafi on do syndyka.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Gdzie należy złożyć wniosek? Otóż sprawy tego rodzaju rozpatrywane są przez sąd upadłościowy, toteż wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się w gospodarczym wydziale upadłościowym sądu rejonowego.

Od wniosku trzeba uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Można jednak ubiegać się o zwolnienie z niej, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.