Jak zostać policjantem? Dobór służby cywilnej

radiowozy zaparkowane przed komendą

Praca w korpusie służby cywilnej to dobra alternatywa dla osób młodych, ambitnych, które nie boją się podejmować wyzwań. Jest również szansą dla tych, którzy nie mają zawodowego doświadczenia. Już w pół roku mogą oni nabyć odpowiednie uprawnienia i cieszyć się z wysokiego wynagrodzenia. Marzysz o karierze w policji? Nie wiesz jakie warunki trzeba spełnić aby dostać się do służby? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule!

1. Kto tworzy korpus służby cywilnej?

Korpus służby cywilnej tworzą urzędnicy administracji rządowej. Ich zadaniem jest rzetelne, bezstronne i apolityczne wykonywanie zadań administracji rządowej. Obejmuje on urzędników zatrudnionych w administracji rządowej zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym.

Nadzór nad służbą cywilną sprawuje Prezes Rady Ministrów. Zadania z zakresu korpusu służby cywilnej realizuje w jego imieniu Szef Służby Cywilnej. Urzędnik Służby Cywilnej musi być apolityczny, a osoba zajmująca wyższe stanowisko w hierarchii nie może pełnić żadnej funkcji w związkach zawodowych.

policjant jadący na skuterze

2. Jakie zadania wykonują pracownicy korpusu służby cywilnej?

Korpus służby cywilnej jest, zgodnie z Konstytucją, powołany do wykonywania zadań państwa. Zadania te muszą być wykonywane w sposób profesjonalny, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny. Te zapisane w ustawie determinanty powodują, że niezwykle ważny jest odpowiedni dobór kadr, które zapewnią ciągłość realizacji zadań państwa przez administrację rządową.

Efektywny, rzetelny i obiektywny sposób doboru członków korpusu służby cywilnej jest gwarancją właściwego wykonywania zadań państwa. Przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku służby. Pomaga w nawiązaniu takiej więzi z obywatelem, która jest oparta na przekonaniu o słuszności podejmowanych przez państwo działań.

Korpus funkcjonuje inaczej niż inne grupy pracowników zatrudnione w administracji publicznej. Zarówno w aspekcie formalnym, dotyczącym przepisów określających sposób ich działania, jak i w wymiarze zasad funkcjonowania, określonych konstytucyjnie. Przejawia się to także w odmiennym sposobie naboru pracowników, nawiązywania, zmiany czy ustania stosunku pracy.

policjantka stojaca przed komendą

3. Jak wygląda nabór do służby cywilnej?

Generalna zasada co do sposobu naboru została określona w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej. W myśl jej treści nabór jest prowadzony w sposób otwarty i konkurencyjny.

Podstawowymi zasadami rekrutacji są powszechność, jawność i równość. Przejawiają się one m.in.: w obowiązku publikacji ogłoszenia o naborze oraz jego wyniku, sporządzenia protokołu z przeprowadzonej procedury czy udostępniania informacji dotyczących naboru w ramach dostępu do informacji publicznej.

Proces naboru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie służb publicznych. Uważany jest za podstawę zarządzania zasobami ludzkimi, a przez to i całą organizacją. Jest to złożona procedura, wymagająca podjęcia szeregu czynności według określonej sekwencji. Proces naboru pracowników służby cywilnej można podzielić na pięć etapów:

Etap 1. Identyfikacja potrzeby naboru
Nabór na wyższe stanowisko w służbie cywilnej przeprowadza się niezwłocznie, po zaistnieniu konieczności, uzasadniających obsadzenie stanowiska. Wynikają one najczęściej z przyczyn związanych z funkcjonowaniem urzędu (np. jego reorganizacją), działaniem pracodawcy (rozwiązanie stosunku pracy lub przeniesienie na inne stanowisko) lub działaniem pracownika (rezygnacja z pracy czy też nieuzasadniona długotrwała absencja).

Etap 2. Planowanie naboru
Nabór musi być przeprowadzany w oparciu o przemyślaną, ustandaryzowaną procedurę. W ramach tej części przygotowuje się regulamin. Określa on sposób rekrutacji, sposób wyboru członków komisji rekrutacyjnej oraz przypisanie im konkretnych ról i narzędzi jakimi mogą dysponować w trakcie wykonywania obowiązków.

Narzędzia te to m.in: metody oceny kandydatów, w tym określenie poziomu tzw. minimum kwalifikacyjnego, sposób postępowania z aplikacjami po zakończeniu naboru, zasady dostępu kandydatów do ich indywidualnych wyników po zakończeniu rekrutacji.

Planując nabór powinno się podjąć następujące działania:

 • powołać zespół ds. rekrutacji,
 • sporządzić opis stanowiska na który przeprowadza się nabór,
 • określić profil kompetencyjny kandydata,
 • napisać i opublikować ogłoszenie o naborze.

policjanci podczas odprawy

Etap 3. Rekrutacja
Kolejnym etapem są spotkania z kandydatami. Rekrutacja do służby cywilnej przebiega tak samo jak rekrutacja na każde inne stanowisko. Polega na zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów i dokonaniu procesu selekcji, w którym zostanie wybrana osoba do zatrudnienia.

Istnieją dwie podstawowe ścieżki rekrutowania pracowników: wewnętrzna i zewnętrzna. Wewnętrzna polega na przeniesieniu na wakujące stanowisko członka korpusu służby cywilnej w ramach tej służby. Nie wiążę się z wszczęciem procesu rekrutacji zewnętrznej.

Rekrutacja zewnętrzna to otwarcie wolnego i konkurencyjnego naboru, poprzedzonego jego ogłoszeniem w ramach procedury określonej w ustawie. W taki sposób mogą zostać zatrudnieni zarówno członkowie korpusu służby cywilnej, jak i osoby „z zewnątrz”. Sposób rozpowszechniania informacji o naborze zewnętrznym określa ustawa.

Etap 4. Selekcja kandydatów
Proces polegający na wyborze najlepszego kandydata do obsadzenia stanowiska. Ma kilka etapów.

 • pierwszy polega na weryfikacji ofert,
 • drugi na zorganizowaniu rozmowy kwalifikacyjnej dla wybranych kandydatów,
 • ostatni polega na wyłonieniu najlepszego kandydata bądź niepodjęciu decyzji.

W przypadku gdy stanowisko nie zostanie obsadzone konieczne jest ponowne ogłoszenie naboru.

Etap 5. Informacja zwrotna
Otrzymuje ją kandydat. Jest to informacja o wynikach jakie uzyskał w procesie rekrutacji. Zarówno forma jak i czas, w którym powinna być ona dostarczona nie zostały określone w ustawie, dlatego za dobrą praktykę przyjęto informowanie kandydatów, o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, bądź odrzuceniu jego aplikacji, na bieżąco.

Informację taką można przekazać w trakcie osobistej rozmowy, rozmowy telefonicznej lub za pomocą odpowiedniego pisma bądź e-maila. Czasami kandydat ma możliwość skontaktowania się z osobą, która jest odpowiedzialna za proces rekrutacji. Decyzja o tym, czy udostępnić telefon kontaktowy zależy od rekruterów.

policjantki na patrolu

4. Jak zostać policjantem?

Jednym z najbardziej popularnych zawodów w korpusie służby cywilnej jest policjant. Co roku Komenda Stołeczna Policji przyjmuje tysiące aplikacji od zainteresowanych służbą młodych ludzi. Wielu z nich zostanie odrzucona podczas trudnego procesu rekrutacji ponieważ nie spełniają wymogów. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w szeregi policjantów musi spełnić następujące warunki:

 • mieć przynajmniej wykształcenie średnie;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem;
 • posiadać odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się przyporządkować;
 • dawać rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

policjanci na patrolu

5. Jak wygląda rekrutacja do policji?

Jest to długi i żmudny proces. Składa się z 10 etapów:

Etap 1. Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji
Rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu podaje się terminy i limity przyjęć do służby.

Etap 2. Złożenie wymaganych dokumentów
Dokumenty potrzebne do rekrutacji są określone w ogłoszeniu Komendanta Stołecznego Policji. Pełny pakiet potrzebnych dokumentów zawiera: podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia jeśli kandydat takie posiada, książeczkę wojskową jeśli dotyczy.

Etap 3. Ocena złożonych dokumentów i prawdziwości danych w nich zawartych
Dokonywana przez komórkę ds. doboru mieszczących się przy Komendzie Stołecznej Policji i komendach wojewódzkich. Autentyczność danych sprawdza się w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Po pomyślnej weryfikacji kandydat zostaje zakwalifikowany do następnego etapu.

Etap 4. Test wiedzy
Składa się z 40 pytań. Dotyczą one funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce. Podczas testu sprawdza się również wiedzę kandydata na temat bezpieczeństwa publicznego.

Etap 5. Test sprawności fizycznej
Ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, wytrzymałości i siły kandydata. Jego forma to sprawnościowy tor przeszkód, który przyszły policjant musi pokonać w czasie nie dłuższym niż 1,44 minuty. Kandydat któremu nie udało się zaliczyć etapu może ubiegać się o powtórzenie egzaminu.

W tym celu należy złożyć oświadczenie o tym, że ciągle ubiega się on o przyjęcie do służby. Odbywa się to w komórce ds. doboru KSP lub KWP. Nieprzekraczalny czas złożenia oświadczenia to 30 dni, liczone od dnia uzyskania negatywnego wyniku. Jeśli nie udałoby się pokonać toru po raz drugi kandydat musi odczekać 6 miesięcy aby móc przystąpić do zaliczenia ponownie.

czapka policyjna

Etap 6. Badania psychologiczne
Przeprowadzane przez psychologów zatrudnionych w komendzie głównej policji. Określają predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji.

Test psychologiczny jest przeprowadzany metodą MultiSelect. Składa się z następujących części:

 • indywidualnego badania w formie testu komputerowego;
 • rozmowy z psychologiem;
 • podsumowania obu etapów.

W trakcie testu są sprawdzane predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność i postawa pracy. Do ponownego rozwiązywania testu, w przypadku niepowodzenia, można przystąpić po upływie 12 miesięcy od dnia jego przeprowadzenia.

Etap 7. Rozmowa kwalifikacyjna
Przeprowadzana przez zespół składający się z 2-4 osób. W skład komisji na ogół wchodzą przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej.

Podczas rozmowy komisja poznaje kandydata oraz jego motywację do podjęcia służby. Jeśli rozmowa przebiegnie pomyślnie przyszły policjant otrzymuje skierowanie na następny etap. Zaświadczenie o przebytej rozmowie jest ważne przez rok.

Etap 8. Komisja lekarska
W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim. To na podstawie ich wyników, komisja lekarska ocenia psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

oficer policji na skuterze

Etap 9. Ankieta bezpieczeństwa osobowego
Wypełnia ją kandydat. Druk można pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego. Ma ono na celu sprawdzenie czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie tego zaświadczenia skutkuje zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

Etap 10. Ogłoszenie listy rankingowej
Na każdym etapie rekrutacji kandydat ma do zdobycia określoną liczbę punktów. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji znajduje się informacja o tym jak punktowane są poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat dowie się z niej również ile minimum punktów, trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe.

Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Jeśli kandydat ukończy postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, zostanie umieszczony na liście rankingowej. W przypadku, gdy zdobędzie wystarczającą ilość punktów, zostanie przyjęty do służby w Policji.

oficerowie policji na apelu

Natomiast w przypadku, gdy zabraknie punktów, osoba starająca się o przyjęcie ma szansę w kolejnych terminach. Kandydat musi ponownie zgłosić się do rekrutacji, nie później niż przed upływem 1 roku od dnia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub testu psychologicznego. W przypadku ponownego przystępowania do rekrutacji, o przyjęciu również decyduje suma uzyskanych punktów.

Po przyjęciu do służby policjant odbywa 5,5 miesięczne podstawowe szkolenie zawodowe w jednej ze szkół policyjnych. Następnie zostaje oddelegowany na 49 dni do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Jej celem jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia zawodowego. Po szkoleniu policjant zostaje skierowany do służby we wskazanej przez niego jednostce.

Więcej informacji o tym, na czym polega służba w policji znajdziesz na stronie internetowej www.policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.