Szkolenia BHP wstępne, okresowe – o czym musi wiedzieć pracodawca?

mężczyzna z tabletem na sali konferencyjnej

Na każdym ze stanowisk istnieje, mniejsze bądź większe, ryzyko wypadku przy pracy. Szkolenia BHP mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy związanej z bezpiecznym oraz higienicznym wypełnianiem obowiązków, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa w miejscu pracy. O czym pracodawca musi wiedzieć w tym aspekcie?

Kto organizuje szkolenia BHP?

Obowiązek odbycia szkolenia BHP ciąży na każdym z pracowników przedsiębiorstwa, jak i jego właścicielu (właścicielach). Wyróżniamy 2 rodzaje tego typu kursów BHP: wstępne dla nowych pracowników oraz okresowe mające na celu przypomnienie zasad bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań na zajmowanym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy określonym w Prawie pracy jest zapewnienie pracownikom wymaganych szkoleń. Nie musi on przeprowadzić ich samodzielnie. Może zatrudnić firmę BHP, która przekaże pracownikom podstawową wiedzę. Szkolenia BHP wstępne i okresowe np. we Wrocławiu organizuje Gdbhp.pl, jednak ich oferta nie ogranicza się jedynie do obszaru Dolnego Śląska. Podobnie jak wiele firm prowadzą oni kursy w formie e-learningu. Dodatkowo organizowane są osobiste spotkania – seminaria, szkolenia, samokształcenie regulowane oraz instruktaże.

Jak wyglądają szkolenia BHP?

Jak wspomniano wcześniej, szkolenia BHP, wstępne oraz okresowe mogą być prowadzone zdalnie bądź osobiście przez pracownika firmy BHP. Obydwa typy powinny być przeprowadzane w godzinach pracy pracownika. Wykładowca powinien skupić się na kwestiach:

  • regulacji prawnych chroniących pracownika oraz nakładających na niego obowiązki,
  • czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia,
  • metod oceny zagrożeń w miejscu pracy,
  • chorób zawodowych,
  • przyczyn, okoliczności oraz metod unikania wypadków przy pracy.

Dodatkowo szkolenie BHP może zawierać elementy pierwszej pomocy, praktyczne zajęcia z: opatrywania ran, resuscytacji oraz obsługi defibrylatora. Warto także, aby pracownik w czasie szkolenia nabył umiejętność obsługi gaśnicy śniegowej.

Co ile należy przeprowadzić szkolenie BHP?

W przepisach zostały ściśle określone terminy przeprowadzania szkoleń wstępnych oraz okresowych pracowników. Prawo stanowi, że nowy pracownik powinien odbyć przygotowanie pierwszego dnia pracy – przed rozpoczęciem wykonywania czynności służbowych. W kwestii szkoleń okresowych ich częstotliwość zależna jest od zajmowanego stanowiska. Kurs dla robotników wykonujących prace szczególnie niebezpieczniej powinny odbywać się minimum raz w roku, a w przypadku pozostałych najrzadziej raz na 3 lata. Pracodawcy, kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści muszą odbyć szkolenie co najmniej raz na 5 lat. Zasady te dotyczą także: pracowników inżynieryjno-technicznych, produkcji oraz organizatorów produkcji, konstruktorów maszyn i innych urządzeń i projektantów. Dodatkowo szkolenie z taką częstotliwością przejść muszą osoby związane ze służbą w zakresie BHP oraz pracownicy narażeni na czynniki: niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia oraz uciążliwe. Co 6 lat szkolenie okresowe muszą przejść pracownicy administracyjno-biurowi, dla których ustanowiono wyższą niż trzecia kategoria ryzyka, a także cała reszta zawodów i stanowisk. Pracownicy biurowo-administracyjni zakwalifikowani poniżej trzeciej kategorii ryzyka nie muszą odbywać okresowych szkoleń BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.